در این پروژه تولید مدارک مهندسی تفصیلی برای پکیج های بویلر صورت گرفت. در این پروژه آشکارسازهای گاز به صورت 3D و با استفاده از مدلسازی پیامد جانمایی گردید. در زیر برخی از مدارک مهندسی تولید شده آمده است:

 • F&G DEVICES DETECTORS DATASHEET
 • FGS CONTROL SYSTEM GENERAL SPECIFICATION
 • FGS DEVICES/DETECTORS GENERAL SPECIFICATION
 • F&G DEVICES DETECTORS LOCATION LAYOUT
 • FGS DESIGN PHILOSOPHY
 • FGS IO CONFIGURATION ASSIGNEMENT LIST
 • FGS OVERALL BLOCK DIAGRAM
 • CABLE ROUTE LAYOUT
 • FGS LOOP WIRING DIAGRAM
 • INSTRUMENT EARTHING
 • CABLE LIST
 • F&G DEVICES/DETECTORS INSTALLATION DRAWINGS
 • JUNCTION BOX WIRING DIAGRAM
 • FGS ARCHITECTURE