افتخار همکاری با شرکت دانش بنیان ایده بازار دانشگاه صنعتی امیر کبیر