این پروژه تولید مدارک مهندسی جهت خریداری شرکت از پیمانکاران بود. برای این پروژه مدارک مهندسی جهت مهندسی خرید تولید شد. از جمله مدارکی که برای مهندسی خرید تولید شد به شرح زیر می باشد:

  1. Martial Requisition
  2. Detector Location Layout
  3. Cable Route
  4. Datasheet