سپهر گودرزی

مدیر دپارتمان F&G شرکت دارای رتبه 1 پیمانکاری EPC نفت و گاز